Bygglovsprocessen

Behöver jag bygglov? En fråga som de allra flesta ställer sig när de planerar ett uterum. Frågan kan vara knepig, ibland är det glasklart men i vissa fall kan det vara lite mer komplicerat. Vår uterumsexpert Anders har lång erfarenhet kring bygglov och tillsammans med honom ska vi här försöka reda ut vad som är viktigt att tänka på samt ge svar på de vanligaste bygglovsfrågorna.

Det allra första steget du bör göra är att ta reda på om du överhuvudtaget behöver bygglov eller inte för ditt uterum. Många av våra kunder önskar ett uterum som är större än 15 m2 för att få plats med det de önskar göra i uterummet och behöver då söka bygglov.

Om du planerar att bygga ett uterum som är 15 m2 eller mindre krävs det oftast bara en bygganmälan och därmed inget bygglov. En bygganmälan skickas till byggnadsnämnden vid din kommun som bedömer om ditt uterumsbygge kan antas eller inte. Kolla vad som gäller hos din kommun gällande underlag för ansökan, exempelvis ritningar och andra uppgifter.

Boka GRATIS rådgivning

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt projekt? Vi erbjuder kostnadsfri digital rådgivning så du kan få svar på alla dina frågor.  Boka här!

Skulle kommunen däremot anse att du behöver ett bygglov är det dags att starta ansökningsprocessen. I följande avsnitt går vi igenom hur en bygglovsansökan kan gå till.

Ansökan

Det är hos byggnadsnämnden i din kommun som det händer, det är här bygglovsansökningarna tas emot, behandlas och fattas beslut om. Byggnadsnämnden kräver en skriftlig ansökan som innehåller uppgifter, ritningar och övriga handlingar kring ditt planerade uterum. Se till att din ansökan är helt korrekt, ju tydligare desto snabbare fattas ett beslut. Ansökan kan göras via blanketter eller genom din kommuns e-tjänst.

Här är en lista på dokument som kan behövas inför en bygglovsansökan:

  • Kontrollplan – En plan med uppgifter om vilka kontroller som ska utföras under byggandet.
  • Fasadritning – Visar byggnadens utsida d.v.s. fasad, tak, fönster, dörrar och andra detaljer
  • Situationsplan – Ritning som visar fastighetens tomt, dess byggnader och omgivningen ovanifrån
  • Planritning – Översiktsbild av uterummet ovanifrån som visar rum, utrymmen, utrymningsvägar och tillgänglighet
  • Sektionsritning – Visar en genomskärning av uterummet, som golv, bjälklag och tak
  • Certifikat av uterummets beståndsdelar – Finns att hitta på vår hemsida under respektive uterum

Korrekta och fullständiga dokument snabbar inte bara på processen för din ansökan utan ökar också dina chanser att få ett godkänt beslut.

I vissa fall behöver du också uppge en kontrollansvarig, eller KA som det också kallas, i din bygglovsansökan. Uppgiften för den kontrollansvarige är att se till att bland annat bygglagstiftningens krav uppfylls, att det finns en kontrollplan samt att den efterföljs.

Viktigt är att du anlitar en kontrollansvarig som är sakkunnig eller är certifierad. Behöver du hjälp att hitta en kontrollansvarig så finns ett register på Boverkets hemsida.

Granskning av ansökan

När din ansökan skickats in till byggnadsnämnden görs en första granskning av underlaget. Byggnadsnämnden kontrollerar att alla handlingar som behövs finns med och undersöker även ritningarnas kvalité. Du får sedan ett mottagningsbevis från byggnadsnämnden med information om datum för beslut.

Skulle byggnadsnämnden anse att din ansökan är ofullständig får du möjlighet att komplettera din ansökan, hur lång tid du har på dig varierar. Anledningen till att du i vissa fall behöver komplettera kan vara till exempel att det saknas något i underlaget eller att ritningen är otydlig.

Prövning av ansökan

I detta moment prövar byggnadsnämnden om detaljplanen håller för det du vill bygga samt lämplighet för det ändamål som du planerat att använda uterummet till. Andra faktorer som undersöks är uterummets form, färg och material.

Ett bygglovsbeslut ska ges senast tio veckor efter att din ansökan inkommit till byggnadsnämnden. Om ansökan behöver kompletteras kommer de tio veckorna räknas från den dagen som kompletteringen emottogs av byggnadsnämnden.

Beslut

Vid detta skede beslutar byggnadsnämnden om du får ett bygglov för ditt planerade uterumsbygge eller inte. Skulle din ansökan avslås finns möjlighet att överklaga, den skickas då till länsstyrelsen för utredning. Har kraven däremot uppfyllts får du ett beslut som beviljar dig bygglov.

Grannar och andra berörda får då information om detta. Under tre veckors tid kan beslutet överklagas av de som delgetts information. Även de som inte delgetts information har möjlighet att överklaga, de får fyra veckor på sig. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagan lämnats in under efter fyra veckor.

Startbesked

Ett beslut som beviljar dig bygglov låter onekligen som att du kan sätta igång med ditt bygge. Men ett beviljat bygglov betyder inte att du får påbörja byggandet av ditt uterum. Byggnadsnämnden måste nämligen först ge dig ett startbesked. Det innebär att du som tidigast får börja bygga fyra veckor efter att du fått ett beviljat beslut.

Byggnadsnämnden kan och har rätt att göra besök hos dig. En representant skickas då ut för att kontrollera byggarbetsplatsen och föra protokoll över ditt uterumsbygge. Kontrollen beslutas under det tekniska samrådet och ska framgå i kontrollplanen

Slutbesked

När uterummet står klart behöver du få ett slutbesked innan du börjar använda det. Ett slutbesked måste du själv ansöka om hos byggnadsnämnden. Om du börjar använda uterummet utan ett slutbesked kan det leda till dryga böter.

För att få ett slutbesked måste du visa byggnadsnämnden att alla krav som ställts på ditt bygge har uppfyllts. Om det skulle finnas mindre brister kan du trots det få ett slutbesked, i detta fall får du anmärkningar som måste åtgärdas.

Skräddarsy ditt uterum


Anders svarar på vanliga frågor kring bygglov

Hur stort man får bygga utan bygglov?
En fråga som många ställer sig i bygglovssamanhang är hur stort man får bygga. Ett fristående uterum upp till 15 m2 kan byggas utan bygglov, men kräver bygganmälan. Det förutser dock att du inte redan har en fristående friggebod på din tomt. Även uterum som ansluts mot husväggen är bygglovsbefriade om storleken ligger under 15 m2, för detta behöver du göra en bygganmälan och få ett startbesked. Notera att uterummets höjd inte får överstiga bostadshusets taknock.

I vissa fall kan ett fristående uterum räknas som en komplementbyggnad och kan då byggas till en maxstorlek på 30 m2, detta enligt reglerna för bygglovsfria attefallshus. Ett attefallshus kan byggas även om du redan har en friggebod på din tomt, friggeboden får dock inte överstiga 15 m2. Om du bestämmer dig för att bygga ditt uterum efter reglerna som gäller för attefallshus behöver du göra en bygganmälan och få ett startbesked.

Uterum som är större än 15 m2, som varken kan räknas som friggebod eller attefallshus, kräver alltid bygglov.

Emellertid är det viktigt att poängtera att detta är generella riktlinjer. Eftersom det kan variera från fall till fall är det viktigt att du kollar med kommunen där du bor eller planerar att bygga ditt uterum i. Detaljplanen för området kan även styra vilka åtgärder som får göras.

Vad är skillnaden mellan bygglov och bygganmälan?
Det som framförallt skiljer ett bygglov från en bygganmälan är vad du planerar att bygga. I korthet kan man säga att större projekt kräver bygglov (ett nytt hus exempelvis) medan mindre projekt (attefallshus eller friggebod) kräver en bygganmälan.

Även tidsaspekten är något som skiljer bygglov från bygganmälan. Du har rätt att få besked på din bygglovsansökan inom tio veckor från din kommun, detta förutsätter att samtliga handlingar är inlämnade och korrekta. Observera att 10 veckor är maxtiden, ibland går det snabbare. När det kommer till bygganmälan har kommunen fyra veckor på sig att lämna ett beslut. Även här gäller det att du lämnat in alla handlingar och att dessa är korrekta.

Anledningen till att ett bygglov tar längre tid är att kommunen behöver göra en mer noggrann undersökning av ditt planerade bygge.

Även kostnaden är en faktor som skiljer bygglov och bygganmälan åt. Avgifterna skiljer sig åt från kommun till kommun men generellt sett är en bygganmälan billigare än ett bygglov.

Hur vet jag om jag behöver ett bygglov eller en bygganmälan?
Det allra första steget du bör göra för att ta reda på om du behöver ett bygglov eller en bygganmälan är att kontakta byggnadsnämnden i kommunen. Som vi tidigare nämnt krävs det, i de flesta fall, endast en bygganmälan om du planerar att bygga ett uterum som är 15 m2 eller mindre. Gäller det ett större uterum är det en bygglovsansökan som gäller.

Via kommunen kan du också få reda på om det finns eventuella hinder för ditt uterumsbygge. Det kan exempelvis handla om prickmark (Ett område som regleras av kommunen och innebär att du kan hindras från att bygga). Det kan också finnas andra orsaker som gör att du behöver ta andra åtgärder.

Behöver jag godkännande från grannar?
Om du planerar att bygga ditt uterum närmre än 4,5 meter från din grannes tomt behöver du ett skriftligt godkännande från din granne. För att undvika framtida tvister är det rekommenderat att godkännandet signeras.

Ett beviljat bygglov kan överklagas av dina grannar eller någon annan som berörs av det du planerar bygga. Från och med att du fått ett beviljat bygglov kan beslutet under tre veckors tid överklagas av de som delgivits handlingar om det du planerar bygga. Även de som inte delgivits handlingarna kan överklaga, de har i sin tur fyra veckor på sig från att du fått ett beviljat bygglov. Om ingen överklagan lämnats in inom tidsramen på fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Kostar det något?
Ja, det tas ut en avgift från kommunen för både bygglov och byggansökan. Eftersom avgifterna variera från kommun till kommun är det svårt att säga hur mycket processen kostar för ett bygglov eller en bygganmälan, i vissa fall handlar det om enstaka tusenlappar till över 10 000 kronor. Nuförtiden listar kommunerna sina avgifter och taxor för bygglov och anmälan klart och tydligt på sin webbsida.

Skulle du ha svårt att hitta information för just din kommun går det bra att kontakta dem via telefon eller mejl för att få en lista över avgifter och taxor. Kom ihåg att priserna kan skilja sig markant kommunerna emellan.

Vart får jag tag i ritningar?
När du söker bygglov eller bygganmälan behöver du lämna in ritningar till byggnadsnämnden. eftersom byggnadsnämnden behöver kunna ge ett start- och slutbesked till dig.

Har du inte ritningar på ditt hus så börja med att ta reda på om tidigare ägare av ditt hus lämnat eller har ritningar kvar. Är det en husfabrikant kan det finnas även där. Du kan också vända dig till din kommun för att ta reda på om de tillhandahåller kopior på ritningar av ditt hus och din tomt. I vissa fall tar kommunen en avgift för ritningarna.

En ritning kan vara digitalform (exempelvis PDF), handritade, eller i utskriven form. Existerande utskrivna ritningar brukar oftast finnas i A3-storlek.

Hur räknas arean på ett uterum?
Uterummets area utgår från storleken på stommen. Det vill säga den plats byggnaden tar på marken. Ett eventuellt takutsprång, där taket går utanför byggnaden, räknas inte med i arean.

Skräddarsy ditt uterum

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden