Code of Conduct


(English version below)


Skånska Byggvarors leverantörer ska alltid respektera de grundläggande arbetstagarrättigheterna i sin verksamhet och de produkter/tjänster som levereras till Skånska Byggvaror skall vara producerade enligt villkor som är kompatibla med de mänskliga rättigheterna.

Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN-definitionen:
-principer och rättigheter
-nationell lagstiftning
-lagstiftningen i de länder där Leverantören är etablerad ska respekteras och är alltid ett minimum krav

Sätter nationella lagstiftning strängare krav än ILO-konventionerna och FN-förklaringen om mänskliga rättigheter, skall denna alltid ha företräde.

Avskaffande av barnarbete (ILO 138 och 182). Barnarbete såsom definierat i ILO-konventionen får inte förekomma, och Leverantören har ett ansvar för att utveckla socialt och ekonomiskt hållbara alternativ (t.ex. utbildning) till barnarbete i de fall där det förekommer.

Avskaffande av tvångsarbete (ILO 29 och 105). Ingen form av tvångsarbete accepteras.

Avskaffande av diskrimination (ILO 100 och 111). Särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, kön, religion, social bakgrund, funktionshinder, politisk övertygelse eller sexuell läggning är inte tillåten. Lön utbetalas direkt till medarbetaren i tid och i full omfattning. Den nationella minimilönen är den lägsta acceptabla lönen. Egentlig arbetstid får inte överstiga den lagliga gränsen och övertidsarbete ska ersättas.

Föreningsfrihet och kollektiva avtalsförhandlingar (ILO 87 och 98) I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling ska Leverantören säkerställa att medarbetarna får möta ledningen för att diskutera lön och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Leverantören ska sträva efter att reducera energi- och resursförbrukningen samt avfall och emissioner till atmosfären, jorden och vattnet. Kemikalier ska behandlas på ett för människor och natur försvarligt sätt.

Arbetsmiljön ska upprätthålla en nivå i överensstämmelse med internationella riktlinjer. Medarbetarna ska informeras om de potentiella hälsorisker, som kan uppstå. Alla medarbetare ska ha tillgång till och använda relevant säkerhetsutrustning. Leverantörer, CEO/firmatecknare som skriver under samarbetsavtalet som medföljer detta dokument bekräftar att Leverantören och eventuella underleverantörer följer de krav som har formulerats i detta dokument. Signaturen ger Skånska Byggvaror rätt till inspektion, eller att på annat sätt undersöka, dokumentera att kraven efterlevs. De oförenligheter i CSR-krav, som inte har korrigerats omgående efter behörig varning från Skånska Byggvaror, ger Skånska Byggvaror rätt att annullera samtliga köp.English version


Skånska Byggvaror’s Suppliers shall at all times respect the fundamental employee rights in its actions and products/services delivered to Skånska Byggvaror shall be produced under conditions that are compatible with human rights. The Supplier shall respect human rights under the UN’s definition:
-principles and rights
-national legislation
-legislation in the countries in which the Supplier is established must be respected and are always a minimum requirement.

If the national legislation sets stricter legislation than the ILO Convention and the UN Declaration on Human Rights, then this shall always have precedence.

Abolition of child labour (ILO 138 and 182). Child labour as defined in the ILO Convention may not occur and the Supplier has a responsibility to develop socially and economically sustainable alternatives (e.g. education) for child labour in the instances where it occurs.

Abolition of forced labour (ILO 29 and 105). No form of forced labour is accepted.

Abolition of discrimination (ILO 100 and 111) Discriminatory treatment on the basis of ethnic affiliation, gender, religion, social origin, disability, political persuasion or sexual orientation are not permitted. Wages shall be paid directly to the employee, on time and to the full extent. The national minimum wage shall be the lowest acceptable wage. Weekly working hours may not exceed the legal limit and overtime shall be paid.

Freedom of association and collective agreement negotiations (ILO 87 and 98) in countries in which freedom of association is limited or being developed, the Supplier shall ensure that employees will meet management in order to discuss wages and working terms and conditions without negative consequences.

The Supplier shall endeavour to reduce energy and resource consumption as well as waste and emissions to the atmosphere, the soil and water. Chemicals shall be treated in a responsible manner for humans and nature. The working environment must maintain a level that is in accordance with international guidelines. Emloyees must be informed of potential health risks. All employees must have access to and use relevant safety equipment. The Supplier, CEO/person authorised to bind the company who signs this cooperation agreement accompanying this document confirms that the Supplier and possible sub-contractors shall comply with the requirements formulated in this document. The signature shall give Skånska Byggvaror the right to inspection or in another way check and document that the requirements are complied with.

The discrepancies in CSR requirements which are not immediately corrected following appropriate warning from Skånska Byggvaror shall give Skånska Byggvaror the right to cancel any purchase.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden